Allt du behöver veta om OVK-besiktning i Stockholm

08 april 2024 Veronica Urena

editorial

En Obligatorisk Ventilationskontroll, eller OVK besiktning, är en viktig procedur för att säkerställa god inomhusluft och energieffektivitet i fastigheter. I storstadsområden som Stockholm har denna kontroll en särskilt viktig roll, givet det höga antalet byggnader och den tätbefolkade miljön. OVK besiktning i Stockholm är en lagstadgad åtgärd som syftar till att förbättra luftkvaliteten för alla som lever och arbetar i staden. I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad OVK innebär, när och varför den behövs, och vart du kan vända dig för att få en professionell besiktning.

Vad är en OVK-besiktning?

En OVK besiktning är en kontroll av en byggnads ventilationssystem. Syftet med denna besiktning är att se till att systemet fungerar som det ska för att försäkra en sund och säker inomhusmiljö. Under en OVK kontrollerar en certifierad besiktningsman att byggnadens ventilationssystem uppfyller de krav som finns fastställda i svenska byggregler och att det inte finns några brister som kan leda till ohälsa eller onödigt energislöseri.

Vad kontrolleras under en OVK?

Under en OVK besiktning tittar besiktningsmannen på flera olika aspekter av ventilationssystemet, inklusive:

– Luftflödet i olika delar av byggnaden

– Rengöring och skick av ventilationskanaler och aggregat

– Funktionen hos fläktar och andra maskiner som tillhör systemet

– Eventuella läckage eller skador på ventilationsdelar

– Att temperaturer och fuktighetsnivåer inne i byggnaden är på lämpliga nivåer

OVK besiktning i Stockholm

När och varför behövs en OVK besiktning?

OVK besiktning i Stockholm är ett krav enligt svensk lag. Frekvensen för dessa besiktningar beror på olika faktorer, såsom byggnadens användning, ålder och typ av ventilationssystem. I Stockholm, som i resten av Sverige, måste nya byggnader genomgå sin första OVK inom två år efter det att byggnaden tagits i bruk. Därefter ska besiktningarna genomföras regelbundet oftast vart tredje år för flerbostadshus och vart sjätte år för enfamiljshus.

Anledningarna till att dessa kontroller är obligatoriska är flera. För det första påverkar inomhusluften människors hälsa direkt dålig ventilation kan leda till allvarliga sjukdomar och ohälsa. För det andra har energieffektivitet blivit allt viktigare i takt med att vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan. Ett välunderhållet ventilationssystem förbrukar mindre energi, vilket både spar pengar för fastighetsägaren och är bättre för miljön.

Besiktningen genomförs av en certifierad besiktningsman. Det är viktigt att välja någon som har rätt kunskap och verktyg för att kunna utföra jobbet korrekt. Under besiktningen gör besiktningsmannen en fysisk kontroll av systemet och tar eventuellt även mätningar av luftflöden och tryck.

Efter avslutad kontroll får fastighetsägaren en protokollrapport som visar resultatet av OVK besiktningen. Om några brister upptäcks måste dessa åtgärdas inom en viss tid för att byggnaden ska vara laglig att använda. Det är fastighetsägarens ansvar att säkerställa att dessa åtgärder genomförs.

Fler nyheter